Vedtægter

VEDTÆGTER

for

Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner

§ 1

Foreningens navn er ”Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner”.

Foreningen har hjemsted i Næstved Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at medvirke til at afdække og udbrede kendskabet til lokalhistorien på Fuglebjergegnen.

Foreningen har et særligt fokus på middelalderlandsbyen Borupris og tilgrænsende områder.

Foreningens formål nås i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.

Der tilstræbes afholdt en række arrangementer i årets løb og udgivet et årsskrift med lokalhistoriske emner. Årsskriftet udleveres til foreningens medlemmer. Årsskriftet kan derudover sælges til interesserede.

Foreningen medvirker ved indsamlingen af arkivalier til Lokalhistorisk Arkiv.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der interesserer sig for eller ønsker at støtte foreningens formål.

§ 4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Hvis der på generalforsamling ikke er valgt 7 medlemmer, kan bestyrelsen supplere sig, indtil bestyrelsen udgør 7 medlemmer. I lige år er 3-4 medlemmer på valg. I ulige år er 2-3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

§ 5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse og kassereren i forening.

De tegningsberettigede kan bemyndige kassereren, i dennes fravær formanden, til at disponere over foreningens konti i pengeinstitut.

§ 6

Bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg, som fastlægger indholdet af årsskriftet.

§ 7

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 8.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så vidt muligt med mindst 14 dages varsel, når han skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.

§ 9.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fremtiden inden udgangen af 1. kvartal, - første gang år 2007 - eventuelt i forbindelse med et medlemsmøde. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne. Dagsordenen skal under alle omstændigheder omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Aflæggelse af årsberetning

3.    Aflæggelse af regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der vælges for ét år

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

8.    Eventuelt.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og alle vedtagelser sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves der til vedtægtsændring og eventuel opløsning af foreningen 3/4 flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen skal udsendes skriftligt sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§10.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde som ordinær, når formanden skønner det nødvendigt. Og der skal indkaldes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 30 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

§ 11

Ved foreningens opløsning kan eventuelle overskydende midler efter generalforsamlingens beslutning overgå til formål, der er beslægtet med foreningens formål. Foreningens arkiv tilbydes Lokalhistorisk Arkiv.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. maj 1990 og ved vedtægtsændring på generalforsamling den 9. december 2000, den 4. november 2006, den 20. marts 2010, den 19. marts 2011 og den 27. marts 2014.

 Se foreningens logo herunder:

Foreningens logo er tegnet af professor dr. phil. Axel Steensberg og forestiller et bål, hvori der opvarmes sten til en grube, hvori der koges kød.

Nyeste kommentarer

07.10 | 18:02

Jeg holder et foredrag på Fuglebjerg Bibliotek den 18/10 om min ny...

12.08 | 07:45

Willy Nygaard har fået svar pr. email.

11.08 | 18:32

Tak for en flot rundtur, i Fuglebjerg, her til aften. Er det muligt at få e...

06.06 | 14:18

Jeg er som barn kommet på Fuglebjerg Kro. Det er godt nok mange år sid...