Årsberetning for 2022

Årets første arrangement var et foredrag den 10. marts i Kulturladen, hvor tidligere museumsdirektør Palle Birk Hansen fortalte om Birgitte Gøye – eller Birgitte Gjøe, som foredragsholderen foretrak at kalde hende. Der kom 45 tilhørere, hvilket egentlig var ret pænt taget i betragtning, at det kun var kort tid efter at coronarestriktionerne var ophævet.  


Den årlige generalforsamling blev afholdt i Grønbrohallens Cafeteria den 24. marts med deltagelse af 42 medlemmer. Holger Eilkær Hansen blev valgt til dirigent. Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Det samme gjaldt bestyrelsens forslag om uændret kontingent 160 kr. for 2023. Til bestyrelsen blev genvalgt Karen Bjerre, Vagn H. Pedersen og Bertel Hansen. I stedet for Jan Jørgensen, som ønskede at udtræde af bestyrelsen, valgtes Karsten Køhler-Nielsen, Hyllinge. Claus de Neergaard genvalgtes om bestyrelsessuppleant. Erling Nielsen og Stan Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.


Efter kaffe og kringle holdt Bertel Hansen et kort billedforedrag om ”de plessenske skoler”. Årsskriftet for 2022 blev præsenteret og udleveret til de tilstedeværende medlemmer.

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Bertel Hansen genvalgt som formand, Poul-Erik Pedersen som næstformand og Carsten Egø Nielsen som sekretær. Vagn H. Pedersen blev valgt som ny kasserer efter Jan Jørgensen.


Lørdag den 23. april havde vi arrangeret besøg på Gunderslevholm, hvor en veloplagt godsejer Claus de Neergaard fortalte om godset og om den renovering, som er foretaget af de gamle driftsbygninger omkring gårdspladsen. De ca. 50 fremmødte blev vist rundt i ”Møllerstuen” og de tilstødende lokaler samt i køreladen, hvor der opmagasineres brugte byggematerialer. Der var også lejlighed til at se det lille museum i hovedbygningens kælder og til at gå en tur i parken. Den medbragte kaffe blev indtaget i ”Møllerstuen”.

Traditionen tro indeholdt årsprogrammet også kirkebesøg. Den 19. maj gik turen til to af områdets små kirker, nemlig Haldagerlille og Ting Jellinge kirke. Sognepræst Birgitte Johannesen fortalte om Haldagerlille Kirkes historie, hvorefter turen gik videre i egne biler til Ting Jellinge, hvor sognepræst Tom Thygesen Daugaard stod klar til at fortælle om kirken, der efter sigende er Danmarks femte mindste kirke. Omtrent 40 deltog i arrangementet, der sluttede med, at vi drak den medbragte kaffe i Ting Jellinge Kirke.


Fredag den 27. maj deltog foreningen i fejringen af Roskilde Stifts 1.000 års jubilæum ved et arrangement, som Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Menighedsråd holdt i Fuglebjerg Kirke og Kulturladen. Vi bidrog med en lille plancheudstilling, hvor der var fokus på lokalhistorien gennem de tusind år.


Den 11. august holdt vi en byvandring i Fuglebjerg med efterfølgende aftensang i Fuglebjerg Kirke. Byvandringen koncentrerede sig om Torvet og de nærmeste omgivelser og fokuserede på Fuglebjergs udvikling som handels- og håndværkerby i anden halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, men måtte afbrydes, da kirkens klokker kaldte til aftensang. Vi nåede ikke hele Lundevej, som sammen med Tværvej og Sorøvej må have prioritet ved den næste byvandring. Arrangementet blev afviklet med godt 60 deltagere i godt vejr.

Byvandringen måtte slutte på Lundevej.


Torsdag den 6. oktober fik vi besøg af godsejer Jacob de Neergaard fra Gyldenholm, som i Kulturladen holdt et levende foredrag om godsets historie, om Neergaard-slægten, om godsets drift her og nu og om istandsættelsen af den hovedbygning, som har stået tom i mere end et halvt århundrede, og som nu danner rammen om godsejerfamiliens liv. Foredraget, der var ledsaget af en fin billedserie, blev overværet af godt 80 tilhørere.


I eftersommeren 2022 lykkedes det at få færdiggjort den længe planlagte bog om landsbyen Tornemark, og ved et arrangement fredag den 4. november i Forsamlingshuset Enigheden blev bogen præsenteret og sat til salg. Arrangementet, som var blevet til i et samarbejde mellem forsamlingshusets vært og foreningen, indeholdt fællesspisning, et kort billedforedrag om Tornemark ved Bertel Hansen og forevisning af filmen ”Tornemark i hverdag og fest”, kommenteret af Poul-Erik Pedersen. Sluttelig blev bogen præsenteret af forfatteren, Bertel Hansen. Der var solgt 100 spisebilletter, svarede til det antal personer, som myndighederne tillader i lokalet.


Holsteinborg Fond har støttet udgivelsen med 5.000 kr. Beløbet blev overrakt ved en højtidelighed i Holsteinborg Kirke onsdag den 2. november 2022.


Torsdag den 17. november var der igen foredrag i Kulturladen. Det var arkæolog Toke Bjørn Hansen, som fortalte og viste billeder om de arkæologiske undersøgelser forud for anlægget af den store gasledning tværs over Sjælland, Baltic Pipe. Højdepunkterne i disse undersøgelser var et lillebitte stykke bladguld, fundet ved Krummerup, en stormandshal ved Harrested og jernalderhuse bl.a. ved Ladby. Også dette foredrag – årets sidste arrangement - var velbesøgt med ca. 80 tilhørere.


Årsskriftet udkom planmæssigt i marts måned med artikler, som dækker en periode af omtrent de seneste 500 år. Carsten Egø Nielsen skrev første del af en fortælling om Fuglebjerg Folkeblad. Bertel Hansen fortsatte sin serie om præsterne, denne gang i Førslev Sogn. Jan Jørgensen fortalte historien om Fuglebjerg Lægehus, som fyldte 50 år i 2021. Tidligere skoleinspektør Hans Th. Pedersen skrev om skulpturgruppen ”Den lille Prins”, og Peter Madsen skrev om sin farfar, Hans Peter Madsen fra gården Kastaniely i Arløse Torp. Den sidste artikel, der handlede om mejerierne på Fuglebjergegnen, var også skrevet af Bertel Hansen.


Bestyrelsen har holdt 5 møder i årets løb.


Med udgangen af 2022 er foreningens medlemstal 173, lidt færre end for et år siden. Desværre mistede vi i 2022 både vores tidligere formand og æresmedlem Preben V. Andersen og vores revisor Erling Nielsen.


Vores hjemmesideudbyder er blevet solgt til et andet firma, og derved har vi mistet vores tæller. Vi kan derfor ikke umiddelbart se, hvor meget hjemmesiden bliver besøgt.

Foreningens økonomi er ganske stabil, om end formuen er faldet i løbet af 2022. Det var helt planlagt, og nu har vi nået et tilpas leje. Derfor vil I opleve, at vi vil opkræve lidt mere for foredrag og andre arrangementer i 2023.


Tak til jer, som slutter op om foreningens aktiviteter. Tak til Lokalhistorisk Arkiv for velvillig bistand med materiale til årsskriftet. Tak til bidragyderne til årsskriftet og til bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år. ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyeste kommentarer

07.10 | 18:02

Jeg holder et foredrag på Fuglebjerg Bibliotek den 18/10 om min ny...

12.08 | 07:45

Willy Nygaard har fået svar pr. email.

11.08 | 18:32

Tak for en flot rundtur, i Fuglebjerg, her til aften. Er det muligt at få e...

06.06 | 14:18

Jeg er som barn kommet på Fuglebjerg Kro. Det er godt nok mange år sid...